Editor: RAD (Shinichi Kawakatsu, Mitsuhiro Sakakibara), enoco (Reiko Kohsaka, Shinichi Takaoka)
Illustration: Yukihiro Tada
Back to Top