Interior design: koyori (Nahoko Nakamura, Masahiko Nakamura), ATELIER SALT (Yoji Fujiwara)
Metalwork: Kodai Suga
Photo: Junichi Usui
Back to Top