Interior design: Dept.Co (Yuta Ohno)
Metalwork: Touareg (Yuji Okazaki)
Website : Cahier (Naoharu Tatara)
Photo: Yoshiro Masuda
Back to Top